Dechrau Newydd

Dod o hyd i wasanaeth:

Ardal(oedd):  Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, a Wrecsam.

Credwn bod pawb yn haeddu’r cyfle i wella eu bywydau.  Gall defnyddio cyffuriau ac alcohol arwain pobl i’r system cyfiawnder troseddol, ac rydym yn deall mai angen help llaw a chyfle i fyw bywyd gwell y mae ei angen ar nifer.

Dywedodd 91% o bobl a ymgysylltodd â Dechrau Newydd eu bod yn teimlo mwy o reolaeth dros eu bywyd a bod ganddynt ymdeimlad gwell o bwrpas.

Pwy fyddwn yn eu helpu?

Mae’r prosiect hwn yn gwasanaethu 6 sir Gogledd Cymru ac mae’n cynorthwyo pobl yn y system cyfiawnder ieuenctid.  Rydym yn ymgysylltu gyda phobl er mwyn eu helpu i droseddu llai, gwella eu hiechyd a’u lles cymdeithasol a gwneud newidiadau cynaliadwy i’w ffordd o fyw.

Rydym yn cydweithio’n agos gyda darparwyr cymunedol er mwyn sicrhau trosglwyddiad gofal o wasanaethau carchar i driniaeth gymunedol a chymorth adfer ehangach.

Mae Dechrau Newydd yn darparu Therapi Amnewidion Opiadau (Methadon/Buprenorphine) am 12 wythnos ar ôl i bobl gael eu rhyddhau o’r carchar.  Yn ogystal, gall unrhyw un a ddedfrydir i gael Gofynion Adsefydlu Cyffuriau fanteisio ar wasanaeth presgripsiynu cyflym.

Mae’r prosiect yn cynnig

  • Asesiad ac ymyriadau penodedig
  • Cydlynu gofal
  • Cynllun gofal adfer
  • Gwasanaethau Lleihau Niwed
  • Gweithgareddau grŵp a chymorth ar y cyd i wella iechyd a lles

 

 

 

01492 556 776