Canolfan Triniaeth Preswyl Birchwood

Dod o hyd i wasanaeth:

Trawsnewid bywydau gyda gofal preswyl

Canolfan Triniaeth Birchwood yw ein cyfleuster 20 gwely yn ardal Wirral, Glannau Mersi.

Gall cyfnod preswyl fod yn gyfle gwych i gael ychydig seibiant o ffordd o fyw ddi-drefn, torri patrymau dinistriol, gwneud newidiadau cadarnhaol a sicrhau adferiad parhaus.

Rydym wedi cofrestru gyda’r Comisiwn Ansawdd Gofal, a ni yw un o’r ychydig ganolfannau yn ardal y Gogledd Orllewin sy’n darparu triniaeth alcohol a chyffuriau a dadwenwyno i gleifion mewnol, a gaiff ei fonitro a’i reoli mewn ffordd feddygol.

Mae Birchwood yn gwella iechyd a lles emosiynol, ac mae’n sicrhau bod adferiad parhaus yn bosibl trwy:

  • Ddatrys y ddibyniaeth gorfforol ar gyffuriau ac alcohol mewn ffordd ddwys
  • Cynorthwyo teithiau adfer
  • Gwella hunan-werth, gwerth, hyder a hunan-barch
  • Gwella’r cyfleoedd i fanteisio ar ddysgu ac addysg
  • Sicrhau bod cymheiriaid sydd wedi adfer yn fwy amlwg
  • Creu uchelgais i sicrhau newid trwy gydgynhyrchu a chymorth gan gymheiriaid
  • Darparu gweithgareddau cymdeithasol, diogel
  • Rhoi pwyslais ar adfer wedi’i hunan-gyfeirio
  • Hwyluso cyfarfodydd gyda theulu a gofalwyr er mwyn datrys gwrthdaro ac unrhyw gyfathrebu sydd wedi methu
  • Cynnig cyngor ac arweiniad i deuluoedd a gofalwyr a’u cynnwys mewn cynlluniau ar gyfer y cyfnod ar ôl rhyddhau rhywun

Cyrhaeddais Birchwood mewn cyflwr ofnadwy.  Bu’r staff a’r cleifion eraill yn anhygoel, roeddent wedi peri i mi deimlo’n ddiogel.  Trwy gydol fy nghyfnod yma, buont oll yn gadarnhaol iawn gyda mi.  Maent bellach wedi fy arwain i fan sy’n fy helpu gyda fy sobrwydd.  Heb unrhyw amheuaeth, rwy’n ddyledus i’r staff yn Birchwood am fy mywyd.

Phillip Daniel R

0151 670 0033

https://www.birchwoodtreatment.com/